بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

نوآوری استراتژیک ۱۸۰ ۰۹/۳ ۹۲/۰ ۰۶۸/۰ جدول۴-۱۷٫ نتیجه آزمون T تک نمونه ای ارزش آزمون=۳ T Df Sig تفاوت میانگین ها نوآوری استراتژیک ۲۷۸/۱ ۱۷۹ ۲۰۳/۰ ۰۹/۰ مقدار آزمون t تک نمونه ای (۲۷۸/۱) در جدول ۴-۱۷ نشان می دهد که تفاوت آماری معناداری بین دو میانگین واقعی و مفروض ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات صنعت …

۰/۰۰ ۱۸۰ مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<مندرجات جدول ۴-۱۰نشان می دهد که رابطه بین کلیه ابعاد سیستم مدیریت دانش مشتری؛ شناسایی و توسعه مشتریان دانش محور ((r=0/635, P<0/01، جهت گیری دانایی محور ((r=0/562, P<0/01، فرهنگ مشارکتی ((r=0/649, P<0/01، زیرساخت سیستم های اطلاعاتی ((r=0/544, P<0/01، ارزیابی و انتقال دانش ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<مندرجات جدول ۴-۴ نشان می دهد که رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات ((r=0/638, P<0/01، مثبت و معناداراست . لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مورد تایید قرار می گیرد. یعنی ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار …

مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<مندرجات جدول ۴-۶ نشان میدهد که رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با خدمات پس از فروش (r=0/476, P<0/01)، مثبت و معناداراست. لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با خدمات پس از فروش مورد تایید قرار می گیرد، یعنی به ازای ادامه مطلب…

دسترسی به منابع مقالات : بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات صنعت …

N=180 مأخذ: محاسبات نگارنده ۰۱/۰**P< , 05/0 *P<مندرجات جدول ۴-۸ نشان می دهد که رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری و نحوه تولید و پردازش (r=0/431, P<0/01)، مثبت و معنادار است. لذا فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه سیستم مدیریت دانش مشتری با نحوه تولید و پردازش مورد تایید قرار می گیرد، ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات صنعت …

جدول شماره۳-۲: نمره گذاری متغیرها۳-۶٫ مقیاس های اندازه گیری نگرش هابه طور کلی مقیاس ها برای سنجش نگرش ها، قضاوت ها، عقاید و سایر خصیصه هایی که به آسانی قابل اندازه گیری نیستند، به کار می رود. برای اندازه گیری نگرش ها می توان از مقیاس هایی استفاده کرد که ادامه مطلب…

فایل – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات …

تعیین حجم نمونه به دو روش صورت می گیرد: قضاوت محقق، با استفاده از جدول مورگان.روش اول: براساس تخمین شخصی محقق قضاوت او انجام می شود، که در این خصوص ممکن است جهت استفاده از روش های آماری جدای از تحلیل داده ها، محقق یه سری حد نصاب هایی توجه ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

وجود نوآوری استراتژیک و ابعاد آن در شرکت فولاد بناب محصولشناسایی و توسعه مشتریان دانش محورجهت گیری دانایی محوردر خدمات پس از فروشفرهنگ مشارکتیدر نحوه تولید و پردازشسیستم مدیریت دانش مشترینوآوری استراتژیکزیرساخت سیستمهای اطلاعاتیبسته بندیارزیابی و انتقال دانشمکانیسم های دسترسالگوگیریدرگیری مشتری۲-۱۴٫ نتیجه گیری فصل دومبا توجه به آن که بیان ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

مرحله پنجم ـ تسط بر دانش ( جمع آوری، تدوین و تسهیم دانش و تجربه آشکار، تشخیص دانش و تجربه پنهان و همچنین شکاف های موجود بین آنها برای استفاده در آینده) (آبراهام و نایت[۴۴]، ۲۰۰۱: ۲۴).۲-۱۰-۵٫ عوامل موثر در تحقق نوآوری استراتژیکپنج عامل موثر در تحقق نوآوری استراتژیک در ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات صنعت …

مدیریت دانش مشتری نوعی سیستم مدیریت دانش است که کارگزاران دانشی آن مشتریان هستند. بنابراین، هدف چنین سیستمی کسب، جمع آوری، ذخیره، توزیع و بکارگیری دانش مشتریان در سطوح سازمان است. با چنین سیستمی، سازمان می تواند با مشتریان خود به طور موثری تعامل داشته باشد و به مزیت رقابتی ادامه مطلب…