بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر تصمیم‏ گیری و …

با روش گفتگوی سقراطی هر یک از مفاهیم فوق با دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و در نهایت دانش آموزان با اکتشاف هدایت شدهبه کمک مدرس به سمت بهترین نوع رفتار که همانا “من خوبم تو خوبی” یا همان رفتار جرات‏مندانه رهنمون میشوند. این ساختار و این ادامه مطلب…

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏ مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال ‏گرایی دانش …

شرایطی باشد که برای فرد ایجاد می‏شود. البته استفاده از این سبک به معنی گرفتن تصمیمات خام و ناپخته نیست، زیرا در این شیوه نیز مدیر بر اساس تجربه و اطلاعاتی که دارد تصمیم‏گیری می‏کند.سبک تصمیم‏گیری اجتنابی[۱۳]: به عقیده پارکر و همکاران او (۲۰۰۷) این سبک به معنی، به تعویق ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

هندوستان در سال ۱۹۶۴ به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام «کمیسیون مرکزی حراست» تشکیل شد. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی، موارد قابل پیگیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام « ادامه مطلب…

بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان ۲۰ شرکت دولتی …

توصیف شرایط یا نگرش عمده ای از افراد ( تحقیق پیمایشی، همبستگی، …)جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی ( تحقیق کاربردی)در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری ، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس ادامه مطلب…