پژوهش – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار …

۳-۸-۱٫ آمار توصیفیدر این تحقیق از آمارهای توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، درصد، واریانس، انحراف معیار، میانه، ضریب تغییرات و غیره استفاده شده است.۳-۸-۲٫ آمار استنباطیدر این تحقیق تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون tتک نمونه ای)، تحلیل رگرسیون گام به ادامه مطلب…