دسترسی به منابع مقالات : طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

جدول ۳-۳ پرسشهای طراحی شده برای پژوهش حاضر را نشان میدهد. در ادامه هر یک از گروههای استخراج شده بررسی میشوند. رسمیت (قوانین و مقررات – نظارت و کنترل) سوالات ۱ تا ۸ و ۳۴-۳۸ و ۳۰ اندازه گیری میزان رسمیت در بانک ملی را پوشش می دهند. اگر تحلیل ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت ۲۱

خدشه دار شدن اعتبار و حیثیت فرد عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی دیدگاه سازمانی: به وجود آمدن ریسک فساد در سازمان آسیب رسانی به فرآیند توسعه منابع انسانی کم رنگ شدن کنترل های درونی و تشدید کنترل های بیرونی در سازمان هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

علل اجتماعی عبارتند از: تبعیت از علقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی. مشروعیت اندک دولت سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی (ربیعی، ۱۳۸۳، ۴۱) اکثر منابع علل عمده شکل گیری فساد را چهار مورد می‌دانند که ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

رویکرد حامی- پیرو: ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، نوچه گرایی در انتصاب ها و گماردن پیروان در گلوگاه های تصمیم گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، زمینه های فساد را فراهم می کنند. (ربیعی، ۱۳۸۳، ۲۶)راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری:در پژوهشی که در سازمان بازرسی کل کشور ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

هندوستان در سال ۱۹۶۴ به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام «کمیسیون مرکزی حراست» تشکیل شد. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی، موارد قابل پیگیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام « ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت( که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند. فساد فردی: موارد استثنائی وجود دارد که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت ۱۸

فساد اداری با اعمال تاکتیک ها و روش های مختلفی جلوه گر می‌شود از جمله: عدم رعایت نظم و انضباط اداری قبول هرگونه هدیه آشکار و پنهان افشای اسرار اداری تاخیر و تعجیل در ورود و خروج اداری ایجاد بدبینی و تشویق و تخریب روحیه اشتغال به امور غیر اداری ادامه مطلب…

تحقیق دانشگاهی – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

محیط: محیط سازمان از نیروها و نهادهایی تشکیل می‌شود که خارج از سازمان قرار دارند و به‌صورت بالقوه بر عملکرد سازمان اثر می‌گذارند. محیط می‌تواند بر ساختار اثرات شدید بگذارد.رابینز معتقد است نامطمئن بودن محیط موجب پیدایش ساختارهای گوناگون شده است. هرقدر محیط پویاتر و نامطمئن‌تر باشد سازمان باید انعطاف‌پذیری ادامه مطلب…

مقاله – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

دستیابی به ساختار سازمانی مناسب برای کاهش فساد اداری اهداف فرعی عبارتند از: دستیابی به چگونگی رابطه رسمیت و کاهش فساد اداری دستیابی به چگونگی رابطه پیچیدگی و کاهش فساد اداری دستیابی به چگونگی رابطه تمرکز و کاهش فساد اداری ۶-۱- روش تحقیقبا توجه به طبقه بندی تحقیقات، این تحقیق ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت ۳

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….۱۳۳ضمائم و پیوست ها:پیوست ۷-۱ – پرسشنامه تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۴۰مقدمه:به اعتقاد اکثر متفکران ، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت هاست و آغاز اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت ادامه مطلب…