بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۲

۸- سود و زیان عملیاتی در برابر سود و زیان غیر عملیاتی۹- سرمایه گذاری تلفیقی در شرکتها۱۰- اجاره بلند مدت یا اجازه به شرط تملک[۱۷۱]۱۱- اصل اتحاد یا ادغام دو یا چند موسسه[۱۷۲]۱۲- تلفیق واحدهای تجاری[۱۷۳]۱۳- اندازه گیری سود در شرکت‌ها و موسسات مالی۱۴- هزینه‌های نامشهود در صنایع نفت و ادامه مطلب…

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۱

۲-۳-۸) روش‌های مدیریت سودرونن و سادن مدیریت سود را به ۳ روش کلی ممکن دانستهاند: (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵، ص ۴۹-۳۲)مدیریت از طریق وقوع و یا تشخیص رویداها [۱۵۲]۱۲- مدیریت از طریق تخصیص در طول زمان[۱۵۳]۳- مدیریت از طریق طبقه بندی[۱۵۴]۱- مدیریت از طریق وقوع و یا تشخیص رویدادهامدیران میتوانند زمان ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۲۰

۲-۳-۴) انگیزههای مدیریت در مدیریت سودبه طور کلی انگیزهها و محرکهایی که مدیران را به تلاش در جست مدیریت سود سوق میدهد از دیدگاه پژوهشگران این مقوله در ۳ گروه طبقه بندی شده است: (معتصمی، ۱۳۷۶)۱- انگیزه افزایش رفاه سهامداران.۲- انگیزه تسهیل قابلیت پیشبینی سود .۳- انگیزۀ افزایش رفاه مدیریت ادامه مطلب…

علمی : بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۱۷

Di : سود سهام شرکت برای سال iTi : مالیات شرکت برای سال iMi : سهم اقلیت شرکت برای سال i و Ri : سود انباشته شرکت برای سال iمحاسبه CEEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود :CEEi =که در آن :CEEi : ضریب کارآیی سرمایه ارتباطی برای شرکت iVAi : ارزش افزوده کلی شرکت iCEi : ارزش دفتری ادامه مطلب…

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۱۶

برای سیستم گزارش عملکرد شرکت از ارزش افزوده سهامداران (SVA) استفاده میشود. ارزش افزوده تنظیمی اقتصادی (WEVA) توسط دویلرز مطرح شد. همچنین ارزش افزوده اقتصادی تصفیه شده (REVA) توسط باس و دیگران، عنوان شد.( باس[۱۱۷]، ۲۰۰۴)سود اقتصادی تنظیم شده (EP) نیز توسط ماراکون مطرح شد. همچنین مدیریت ارزش اقتصادی (EVM) ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود۹۳- قسمت ۱۵

تسلط به موضوع و بحث سرمایه فکری و اندازه‌گیری سرمایه فکری مستلزم وجود افرادی است که در زمینه استراتژی، مدیریت دانش، منابع انسانی و جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی تخصص داشته باشند که این موضوع در جهانی که به تخصص‌گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد متناقض است.۲-۲-۶) مدلها و ادامه مطلب…

منابع مقالات علمی : بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته …

ه ) جملات خطاها مستقل از متغییر مستقل هستند: یعنیcov ( =0 است در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان پذیر نخواهد بود زیرا نیز روی اثر می گذارد.و ) متغییر مستقل بر خلاف متغیر وابسته متغیر غیر تصادفی است.ز ) فرض دیگر که ادامه مطلب…

مقاله – بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته …

اولین تصمیمی که شرکت i در دورهt اتخاذ میکند،انتخاب بین منابع داخلی و خارجی است. Externalit توسط مقدار نسبی سرمایهگذاری Iitو C*it تعیین میشود. زمانی که سرمایهگذاری کمتر از منابع داخلی در دسترس است،شرکت انتخاب میکند،تامین مالی سرمایهگذاری خود را منحصرا از محل داراییهای نقد و نقدینگی تامین کند. این تصمیم بصورت ادامه مطلب…

بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته …

CF =جریانهای نقدی عملیاتی طی دوره= D سود تقسیمیT debts = جمع بدهیهاT assets = جمع داراییها e) شرکتهای بیش سرمایهگذار: شرکتهایی که نرخ سرمایهگذاری آن ها از میانگین نرخ سرمایهگذاری کل نمونه بیشتر باشد. f) شرکتهای کم سرمایهگذار: شرکتهایی که نرخ سرمایهگذاری آنها از میانگین نرخ سرمایهگذاری کل نمونه ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- قسمت …

فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت( که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند. فساد فردی: موارد استثنائی وجود دارد که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این ادامه مطلب…