تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

مأخذ: (محمدی فاتح،۱۳۹۰: ۷۴)۲-۳-۱۱٫ مدیریت دانش و نوآوری از منظر تولیدمدیریت دانش در بهبود فرآیند تولید و خدمات، مهمترین نقش را دارد. مدیریت دانش هم در تولید کالاهای مرغوب و متنوع نقش دارد و هم باعث می شود که تولید در مسیر و روش مطلوب قرارگیرد. در این راستا داشتن ادامه مطلب…

بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر …

بیرونی۲- واکنش های داخلی؛۳- واکنش های بیرونی؛آگاهی۴- آگاهی بیرونی.واکنششکل شماره ۲-۱٫ پیوند در زنجیره دانشدانش فردی، بهرهبرداری، استفاده از تواناییها و ظرفیتهای موجود شرکت در مدیریت دانش مشتری توسط افراد یک شرکت می باشد.۲-۲-۳٫ فرآیند چرخه زندگی دانشفرآیند چرخه زندگی دانش به سه قسمت تقسیم می شود:۱- تولید دانش۲- اعتبار ادامه مطلب…