بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار صادرات صنعت …

همچنین سانگ[۳۰] معتقد است مدیریت دانش فرآیندی است که سازمانها از آن طریق اطلاعات جمع آوری شده خود را بکار میگیرند (صلواتی و همکاران، ۱۳۹۰: ۶۲). ماهیت دانش و میزان عینی بودن یا ذهنی بودن نقش مهمی در تعیین راهبرد مناسب دارد. دانش عینی به دانشی اطلاق می شود که ملموس ادامه مطلب…

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش مشتری با نوآوری استراتژیک مبتنی بر بازار …

پروست[۲۰] یکسری مداخلات منسجم که از فرصت ها به نحو احسن استفاده می کند و پایگاه دانش راشکل می دهد. پایگاه دانش سازمانی، دارایی دانش فردی وگروهی را شامل می شودکه سازمان در انجام فعالیت های خود می تواند از آنها استفاده کند. لیبوویتز[۲۱] فرآایند ایجاد ارزش برای سرمایه نامحسوس ادامه مطلب…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

برای آزمون فرضیه، از آزمون آماری رگرسیون خطی ساده استفاده شد. برای این منظور تاثیر زیر شاخص مدیریت استعداد یعنی انتخاب استعداد به عنوان متغیرهای مستقل بر جانشینپروری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید که نتایج این محاسبات از طریق خروجی نرم افزار ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

نتایج جدول شماره( ۱۲-۴) نشان میدهد که : مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت و مستقیم(معنی دار) دارد. چرا که میزان p-value (sig) متغیر انتخاب استعداد(۰۰۲/۰sig=) کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض پژوهشگر(H1)تایید و فرض صفر(H0)رد میشود.بنابراین میتوان گفت که؛ مشارکت کارکنان مستعد بر جانشینپروری نیروی انسانی اثر مثبت ادامه مطلب…

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه …

جدول شماره۱-۱۰-۴: نتایج رگرسیون خطی مدیریت استعداد نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه مدیریت استعداد ۶۰۵/. ۰۰۰/۰*  رد می شود جدول شماره۲-۱۰-۴: نتایج رگرسیون خطی مدیریت فناوری اطلاعات نام متغیرها ضریب رگرسیون(β) عدد معنی دار (sig) نتیجه فرضیه مدیریت فناوری اطلاعات ۶۱۰/. ۰۰۰/۰*  رد می شود ادامه مطلب…

بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

مدیریت فناوری اطلاعات ۰۶۰/۰ با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از ۰۵/۰ است پس فرض  تایید میشود و نتیجه میگیریم که دادههای جمعآوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.۴٫۳٫۲٫ فرضیات اصلیفرضیه۱ : مدیریت استعداد و مدیریت فناوری اطلاعات بر جانشینپروری نیروی انسانی مستعد اثر مثبت و مستقیم(معنی ادامه مطلب…

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات- قسمت …

همانطوری که قبلا نیز بیان شد، هدف از انجام این پژوهش:”بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشینپروری نیروی انسانی با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت پخش فراوردههای نفتی شیراز” است. به همین منظور از بین ۱۸۰نفر، براساس نمونهگیری طبقهای نسبی و از نوع تصادفی ساده، نمونهای به حجم ۱۵۰نفر برای ادامه مطلب…

بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در …

آلتی[۱۷۹](۲۰۰۳ ) مدلی را در مورد ارتباط بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری ارائه نمود و بیان کرد که این ارتیاط برای بنگاه های با رشد بالا، با توجه به اینکه وجوه نقد موجود در آن بنگاهها، فرصت های رشد جاری آن شرکت ها را انعکاس میدهد، مدیران این ادامه مطلب…

دسترسی متن کامل – طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

هندوستان در سال ۱۹۶۴ به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام «کمیسیون مرکزی حراست» تشکیل شد. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی، موارد قابل پیگیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام « ادامه مطلب…

طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری- …

ب) ساختار بوروکراسی ماشینی:ویژگی ها: وظایف عملکردی است. قوانین و مقررات بسیار رسمی هستند. وظایف سازمانی در بخشهای وظیفه‌ای گروهبندی شده‌اند و اختیار متمرکز است. تصمیم‌گیری از سلسله مراتب رسمی تبعیت می‌کنند. ارتباطات رسمی در همه رده‌ها فائق است. بوروکراسی ماشینی بیش از سایر انواع سازمانی بر تقسیم کار و ادامه مطلب…