بایگانی برچسب: Sor

منابع پایان نامه درباره مصرف انرژی

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : نه B. rapa بین سطح برگ با میزان یون سدیم همبستگی منفی و معنی‌دار و با یون پتاسیم همبستگی مثبت و معنی‌داری داشتند. این موضوع نشان دهنده سمیت سدیم و نقش مثبت پتاسیم در بهبود رشد …

منابع پایان نامه درباره تجزیه واریانس، فیزیولوژی

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : و در نتیجه وزن خشک برگ و اندام هوایی را کاهش می‌دهد (زادوریان و همکاران، 1390). به طور کلی با افزایش شوری، وزن خشک برگ کاهش یافت که با نتایج شمس الدین سعید و فرحبخش (1388) …

منابع پایان نامه درباره تحصیلات تکمیلی، رگرسیون لجستیک، ابراهیم ادهم

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : ل به شوری ارقام مختلف سورگوم در مرحله‌ گیاهچه‌ای و ارتباط آن با نشانگر‌های مولکولیSSR استاد راهنما:دکتر مسعود دهداری استاد مشاور:دکتر رضا امیری فهلیانی پژوهشگر:صغری خرمی‌پور مهرماه 1393 ارزیابی تحمل به شوری ارقام مختلف سورگوم در …